Lomová Ivana

narozena: 22. 11. 1959
studium: 1978 – 83 fakulta architektury ČVUT, Praha